โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องยุบสยบเมื่อพบกระไดลิง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฤทัยรัตน์ บำรุงศิลป์

  • อัจจารีรัตน์ ช่วงพิทักษ์

  • อารียา บรรจงประสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมศรี สุขเจริญ

  • สมสุข มัจฉาชีพ

  • สุชาติ เยี่ยมสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์