โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการบำบัดนำเสียด้วยคลื่นความถี่สูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงแก้ว นุตเจริญ

  • ภุชงค์ ปิยะพิสุทธิ์

  • อนุวัฒน์ หาญกล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชยลำดับที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์