โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแสงสีมีผลต่อน้ำหนักและจำนวนของไข่ไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติ จึงสถาพรประชา

  • จิรพงศ์ หอมจันทร์

  • นฤทัย ลีลาเศรษฐกุล

  • อรนุช วิทิตวิญญูชน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรีดา นิวรณ์

  • สนอง อักษรศรี

  • สุพพัต เทพบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 วิทยาศาสตร์เกษตร ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2537 5 (14) p76

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ไก่ การเลี้ยง

  • ไข่ไก่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้ มุ่งหมายที่จะนำแสงสีต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงไก่ไข่ในการเพิ่มน้ำหนักและจำนวนของไข่ไก่ ซึ่งได้ทดลองกับไก่โดยใช้แสงสีต่างๆ แบ่งไก่ใส่ในเล้าๆ ละ 2 ตัว แต่ละเล้าจะใช้แสงสีต่างๆ เช่น แสงสีน้ำเงิน แสงสีเขียว แสงธรรมดาของหลอดทังสเตน เป็นต้น โดยใช้ปริมาณของแสงที่แตกต่างกัน คือ 5 วัตต์ และ 60 วัตต์ ผลที่ได้นำไปเปรียบเทียบกับไข่ของไก่ที่เลี้ยงในแสงธรรมชาติ ผลปรากฏว่าไก่ที่เลี้ยงในเล้าที่ใช้แสงสีเขียวขนาด 60 วัตต์ ไข่จะมีน้ำหนักมากกว่าใข่ที่ออกจากไก่ในเล้าอื่น ส่วนไก่ที่เลี้ยงในเล้าที่ใช้แสงสีน้ำเงินขนาด 5 วัตต์จะมีจำนวนไข่มากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ถ้านำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมแล้ว จะเกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีการเกษตรอย่างมาก