โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทำแหให้เหนียวโดยใช้เปลือกประดู่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ซาการียา สะอิ

  • ดรุนี ตวันดือราแม

  • นาฏยา รัตนบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8 (22) p69

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ประดู่ ประโยชน์

  • แห

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แหเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวประมง และแหที่ใช้มักไม่คงทน จะชำรุดและต้องซ่อมเสมอ จากการศึกษาพบว่าชาวประมงจะเพิ่มความเหนียวของแหโดยการนำเปลือกของต้นประดู่ ไปต้มและสกัดเอาน้ำแล้วเอาแหแช่ลงไปในน้ำ ซึ่งมีผลให้เชือกที่ทำแหเหนียวทนทานขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงได้ศึกษาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาเพื่อเพิ่มความเหนียวให้แก่แห พบว่าการแช่แหลงไปในสารละลายที่ได้จากเปลือกประดู่ จะมีความเหนียวมากกว่าได้จากเปลือกผลมังคุด และผลหมาก