โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการฟอกขาวเชือกกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุรีพร ตรีนนทสกุล

  • พรรณวิภา ดอเล๊าะ

  • วาสนา พรหมชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขากายภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์