โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกล่อมปูหลับขณะขนส่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัทรลดา ธนัตวรานนท์

  • ศิริพร เชื้อเวียง

  • สุปรียา แซ่ลิ่ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์