โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการโรยตัวของเมล็ดตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) ในแนวดิ่งในสภาวะไร้ลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษฎิ์ มงคล

  • เนติ อังษานาม

  • เปรมิกา อังษานาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตะเคียนทอง

  • ตะเคียนทองการโรยตัว

  • ตะเคียนทองเมล็ด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการโรยตัวของเมล็ดตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) ในแนวดิ่งในสภาวะไร้ลม โดยศึกษาการโรยตัวในชุดปล่อยควบคุมกระแสลม โดยสุ่มเมล็ดตะเคียนทองจำนวน 50 เมล็ด พบว่า เมล็ดตะเคียนทองมี 2 ปี ถ้าหากว่าปีกมีความยาวเท่ากันหรือใกล้เคียง มุมทั้งสองข้างของปีกกระทำแตกต่างกัน ทำให้เมล็ดตะเคียนทองมีอัตราในการหมุนเร็ว เนื่องจากเวลาที่ใช้ในการโรยตัวจะมีค่าเวลามาก จึงทำให้ทราบว่าอัตราเร็วในการโรยตัแปรผกผันกับเวลา น้ำหนักของเมล็ดจะมีความสัมพันธ์กับอัตราเร็วในการโรยตัวของเมล็ด และเมื่อเมล็ดมีน้ำหนักน้อยจะทำให้ใช้เวลาในการโรยตัวมาก จะขึ้นอยู่กับลักษณะของปีกเมล็ดก็คือ ความยาวและการกางทำมุมของปีกเมล็ด