โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบการขจัดคราบน้ำมันบนผิวน้ำโดยใช้วัสดุดูดซับจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาญชัย แสนเสนาะ

  • สุชาติ คงสุข

  • อำไพร สิทธิลาภ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การดูดซับ

  • น้ำมัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติในการดูดซับน้ำมันของวัสดุจากธรรมชาติ และศึกษากระบวนการดูดซับและขจัดคราบน้ำมันที่ผิวน้ำจากการใช้วัสดุธรรมชาติ วัสดุที่ใช้คือ ธูปฤาษี ขี้เลื่อย ขุยมะพร้าว แกลบและใยบวบ น้ำมันที่ใช้ในการทดสอบได้แก่ น้ำมันสัตว์ น้ำมันพืช และน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ เครื่องชั่ง เครื่องอบ วิธีการทำการทดลอง นำวัสดุธรรมชาติที่เตรียมไว้ไปอบให้แห้งก่อนทำการทดสอบ จากนั้นนำแกลบไปใส่ในบีกเกอร์ที่มีน้ำมันอยู่ภายในโดยทำการทดลอง 3 ครั้งเพื่อใช้น้ำมันให้ครบทั้ง 3 ชนิดในการทดสอบ จับเวลาและทำเช่นเดียวกันกับวัสดุอื่น ผลการทดลองพบว่าขุยมะพร้าวสามารถดูดซับน้ำมันได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่ ขี้เลื่อย แกลบ ธูปฤาษี และใยบวบตามลำดับ ส่วนขี้เลื่อยมีคุณสมบัติในการดูดซับคราบน้ำมันบนผิวน้ำได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่ ขุยมะพร้าวและธูปฤาษีตามลำดับ ทุ่นวัสดุเพื่อใช้ในการดูดซับคราบน้ำมันบนผิวน้ำที่เหมาะสม ทำได้โดยเตรียมจากขี้เลื่อยและขุยมะพร้าวมาผสมกัน และวัสดุดูดซับที่ผ่านการใช้งานแล้วยังสามารถนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงต่อไปได้อีกด้วย