โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาลักษณะของแท่งถ่านที่มีผลต่อค่าพลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จอมพรรค นวลดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พชรมน นวลดี

  • พิมล อนันตา

  • วัชราพร ฉลาด

  • อดิศร ดำรงกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลังงาน

  • แท่งถ่านการศึกษา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาลักษณะของแท่งถ่ายที่มีผลต่อค่าพลังงานได้โดยการนำถ่านมาอัดให้เป็นแท่งรูปทรงและความดันต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ นำถ่ายอัดแท่งที่ได้แต่ละแบบไปต้มน้ำที่อุณหภูมิห้องแล้วก็หาค่าพลังงานที่ถ่านให้กับน้ำโดยคำนวณ จากสูตร Q=mct และ Q=mL โดยมีการควบคุมปริมาณน้ำ พบว่าที่แรงดัน 30 ปอนด์/ตารางฟุต ให้พลังงานได้ดีที่สุด และพบว่าขนาดรูตรงกลางให้พลังงานโดยรูที่มีขนาดใหญ่กว่าจะให้พลังงานสูงกว่า และแท่งถ่านรูปทรง 6 เหลี่ยม แรงดัน 30 ปอนด์ รัศมีรูตรงกลาง 2 ซ.ม. ให้พลังงาน 1,129.22 แคลอรี/กรัม