โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารบางชนิดต่อการเจริญเติบโตของหนอนไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พวิศว์ ลาภใหญ่

  • รังสิมันต์ จันทร์แก้ว

  • สายสมร สหชาติไพบูลย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของสารบางชนิดต่อการเจริญเติบโต และการชักใยของหนอนไหม โดยทำการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตและวัฏจักรการเจริญเติบโตของหนอนไหม หาช่วงชีวิตที่เหมาะสมที่สุด เลือกวัยก่อนเข้าดักแด้ เพราะเป็นช่วงที่เจริญเติบโตและแข็งแรงที่สุดใช้ในการทดลอง โดยการนำสารที่คาดว่าจะมีผลทั้งในด้านบวกและด้านลบ มาทาบนใบหม่อน ให้หนอนไหมกิน และสังเกตพฤตกรรมที่เปลี่ยนไปของหนอนไหม จนเข้าดักแด้และมีการสาวไหม เพื่อศึกษาความยาวและความแข็งแรงของเส้นไหมแต่ละชนิด มาเปรียบเทียบกัน ผลพบว่า มีสารหลายชนิดที่ทำให้หนอนไหม มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป สารที่มีผลในทางลบ ได้แก่ ยาเส้น ยาแก้หวัด ยาแอสไพริน เหล้าขาว ยาแก้เมา เบียร์ กาแฟ เรียงจากมากไปน้อยตามลำดับ ซึ่งสารเหล่านี้ทำให้หนอนไหมมีอาการอ่อนเพลีย ท้องเสีย บางตัวถึงกับตาย ความยาวของเส้นไหมลดลง เส้นไหมเล็กและขาดง่าย ส่วนสารที่ให้ผลบวก ได้แก่ วิตามินรวม ซุปไก่ และนมถั่วเหลือง เรียงจากมากไปน้อยตามลำดับ สารเหล่านี้ทำให้หนอนไหม เข้าดักแด้เร็วขึ้น ความยาวไหมเพิ่มขึ้น