โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาพฤติกรรมของหนูเพื่อการไล่และกำจัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ ช่วยบำรุง

  • ณัฐชยา เทพอำนวย

  • ธนัชพร แก้วทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หนูกำจัด

  • หนูพฤติกรรม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาพฤติกรรมของหนูเพื่อการไล่และกำจัด แบบใหม่โดยใช้พืชสมุนไพร 10 ชนิดและนำมาทดลองโดยใส่ไว้ในกรงหนูเป็นเวลา 1 วัน พบว่า ต้นยี่โถสามารถไล่หนูได้ จากนั้นนำส่วนใบและกิ่งของต้นยี่โถมาทำการทดลอง พบว่า ใบยี่โถสามารถไล่หนูได้ดีกว่า และนำใบยี่โถที่ทดลองแล้วมาผสมกับสารเคมีที่ไม่มีกลิ่นรุนแรงต่อคน คือ เมทานอล พบว่าสามารถไล่และกำจัดหนูได้เร็วกว่าใบยี่โถที่ผสมกับน้ำ