โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาวิธีเพิ่มความเหนียวของเชือกกล้วยเพื่อการใช้ประโยชน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนวรรณ โชควัฒนคุปต์

  • พรพิมล วรรณลักษณ์

  • อัจจิมา นุ้ยพริ้ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับชนิดของเชือกกล้วยว่าชนิดใดมีความแข็งแรงที่สุด โดยมีเชือกกล้วย 4 ชนิดคือ กล้วยนางยา กล้วยไข่ กล้วยหอม และกล้วยน้ำว้า โดยนำมาศึกษาทั้งแบบสดและแบบแห้ง การทดลองพบว่าการทำมาทำแบบสดมีความแข็งแรงกว่าแบบแห้งและเชือกกล้วยนางยามีความแข็งแรงกว่าเชือกที่นำมาทดลอง จากนั้นก็ศึกษาหาสารที่จะช่วยให้เชือกกล้วยมีความแข็งแรงยิ่งขึ้น