โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาวงจรชีวิตของผีเสื้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐติยา ปลอดวงศ์

  • พฤกระยา พงศยี่หล้า

  • ฤทัยรัตน์ นุ่นทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิต นวนแก้ว

  • นิตยา ทวีกิจการ

  • มยุรี ถาวระ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาวงจรชีวิตของผีเสื้อจากต้นไม้ทั้ง 5 ชนิดได้แก่ ต้นข่อย, จำปี, แหวนดง, มะกรูด, และแซ้ง จะมีผีเสื้ออาศัยอยู่คือ ผีเสื้อต้นข่อยมีระยะไข่ 7 วัน ระยะหนอน 15 วัน ระยะดักแด้ 18 วัน ผีเสื้อต้นจำปีมีระยะไข่ 5 วัน ระยะหนอน 10 วัน ระยะดักแด้ 15 วัน ผีเสื้อต้นแหวนดงมีระยะไข่ 4 วัน ระยะดักแด้ 13 วัน และผีเสื้อต้นแซ้งมีระยะไข่ 2วัน ระยะหนอน 15 วัน และระยะดักแด้ 12 วัน