โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแปรงลูกกลิ้งทาสีประหยัดเวลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพล พิทักษ์ศิลป์

  • วรรณวิสา เสนทอง

  • วัชญา ดาแดง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนภณ ธรรมรักษ์

  • วิมล ดาแดง

  • อรุณี มั่นทัพ

  • อุสรา ธวัชศิลปศร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง แปรงลูกกลิ้งทาสีประหยัดเวลา เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกสำหรับการทาสี และลดปัญหาการหยดของสีขณะที่จุ่มสีทา การประกอบตัวชิ้นงาน คือ นำเหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว  35 ซม.(4 ท่อน) เหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว  25 ซม.(8 ท่อน) เชื่อมประกอบเป็นโครงขาตั้ง นำแผ่นเหล็กขนาด 56 ซม.(4 แผ่น) เชื่อมติดกับขาทั้งสี่ขา เจาะรูเพื่อเตรียมใส่ล้อ แล้วพ่นด้วยสีสเปรย์ นำไม้อัดขนาด 6.512 ซม., 1214 ซม.และขนาด 36.5 ซม. ประกอบเป็นกล่องใส่แบตเตอรี่ และไม้พื้น ประกอบโครงขาตั้ง ล้อ พื้น และกล่องใส่แบตเตอรี่ เจาะรูที่ถังผสมสี แล้วนำมอร์เตอร์ฉีดน้ำกระจกหน้ารถยนต์ ประกอบเข้ากับถัง นำสวิตซ์มาติดกับด้าม แล้วต่อสายไฟระหว่างแบตเตอรี่ ตัดท่อทองแดงยาว 17 ซม. งอปลายด้านหนึ่ง ประมาณ 4 ซม. เจาะรูขนาด 1 หุน ให้ห่างกัน 2 ซม. 7 รู ใช้จุกยางปิดปลายท่อด้านที่ไม่งอ นำท่อทองแดงประกอบติดกับลูกกลิ้ง ประกอบด้ามไม้ถูพื้นด้วยอลูมิเนียมยาว 1.50 เมตร กับลูกกลิ้ง เจาะรูที่ด้ามด้านที่ติดกับลูกกลิ้ง และด้านท้าย นำสายยาง 4 เมตร ร้อยเข้าในด้ามแล้วติอกับท่อทองแดงอีด้านหนึ่งต่อเข้ากับท่อน้ำออกของมอร์เตอร์ฉีดน้ำฝน พบว่า การใช้แปรงลูกกลิ้งทาสีประหยัดเวลาน้อยกว่าการใช้แปรงลูกกลิ้งทาสีแบบปกติ และการหยดของสีน้อยลง