โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องขัดพื้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนชัย เสียงไพโรจน์

  • นนทกร เกิดมงคล

  • พัชรพล ฤทธาภรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อคิดค้นและประดิษฐ์เครื่องขัดพื้นที่สามารถให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดพื้น และสามารถช่วยผ่อนแรงกายในการทำความสะอาดพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้แปรงขัดพื้นในการทำความสะอาด โดยทำการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องขัดพื้น และทำการจับเวลาในการทำความสะอาดพื้นและเครื่องขัด จรกนั้นจึงนำผลการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องขัดพื้นมาทำการเปรียบเทียบกับผลการทดลองโดยใช้แปรงขัดพื้น