โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสร้างแบบจำลองพิสูจน์สูตรคณิตศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คณิตเชษฐ์ วัยอัศว

  • ปฐมพงศ์ เปรมโยธิน

  • วรดิษย์ พรหมเนาว์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนิษฐา อุ่นอนันต์

  • ประสิทธิ์ อุ่นอนันต์

  • สำราญ บัวรุ่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คิดสูตรเลขาคณิตกำลังสอง และพิสูจน์โดยการสร้างแบบจำลองเป็นรูปทรง 3 มิติ ดังนี้คือ ผลรวมทั้งหมดของ [a1+(k-1)d]ทั้งหมดยกกำลัง2 โดยที่ k ตั้งแต่ 1 ถึง n จะเท่ากับ n{an x a1+ ( d ยกกำลัง2 [(n-1)(2n-1)]ทั้งหมดหารด้วย6 )}