โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องคิดสูตรทั่วไปจากภาพ2มิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปฐมพงษ์ เปรมโยธิน

  • วรดิษย์ พรหมเนาว์

  • ศิริพร ภูมิสถิตย์พงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนิษฐา อุ่นอนันต์

  • ประสิทธิ์ อุ่นอนันต์

  • สำราญ บัวรุ่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์