โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการทำครีมจากพืชสมุนไพรกำจัดเชื้อโรคกลาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชญาดา ไชยมานนท์

  • อภิรัฐ ส.สุขระวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนิษฐา อุ่นอนันต์

  • วิจิตร ลิ่มพานิชย์

  • สำราญ บัวรุ่ง

  • อมรธิดา การุณยธร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชสมุนไพร

  • เชื้อรา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการนำสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาทดสอบผลการกำจัดเชื้อโรคกลาก ด้วยพืชสมุนไพร 4 ชนิด คือ กระเทียม ใบทองพันชั่ง ใบกะเพรา และใบชุมเห็ดเทศ โดยใช้อัตราส่วนโดยปริมาตรของพืชสมุนไพร:น้ำ 2:1 3:1 และ4:1 เมื่อตรวจดูเคลียร์โซนรอบกระดาษกรองที่ชุบสารสกัดวางบนจานเพาะเชื้อกลาก พบว่าสารสกัดจากกระเทียมมีความสามารถในการกำจัดเชื้อโรคกลากได้ดีที่สุด รองลงมาเป็น ใบทองพันชั่ง ใบกะเพราและใบชุมเห็ดเทศ ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารสกัดพบว่า ความเข้มข้น ของอัตราส่วน 4:1 มีความสามารถในการกำจัดเชื้อโรคกลากได้ดีที่สุด และเมื่อนำสารสกัดจากกระเทียมมาพัฒนาทำครีมกำจัดเชื้อโรคกลาก ในอัตราส่วนโดยปริมาตรของกระเทียม:ครีมธรรมดา ทดสอบประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบขนาดเคลียร์โซน พบว่าอัตราส่วน 6:1 มีความสามารถในการกำจัดเชื้อโรคกลากได้ดีที่สุด รองลงมา คือ อัตราส่วน 5:1 และ 4:1 ตามลำดับ