โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพวงกุญแจทหารน้ำ (Water bundle floating)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรกช มิ่งสรรพางค์

  • พีรภัทร พึ่งประชา

  • ศุภณัฐ พรพิพัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรีชานุศาสน์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • แรงดัน

  • แรงลอยตัว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน เรื่อง พวงกุญแจทหารน้ำ (Water bundle floating) เพื่อผลิตสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้พวงกุญแจทหารน้ำ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ ถุงพลาสติกใส่หลอดไฟ อีโน เศษผ้า หลักการที่ใช้ในการผลิด คือ แรงลอยตัวและแรงดันของสารพวงกุญแจทหารน้ำ เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ผลิตขึ้นมาโดยอาศัยหลักการของแรงลอยตัวและแรงดันของสารทำให้พวงกุญแจลอยขึ้นมาบนผิดน้ำได้ในระยะเวลา 1 นาที