โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารเร่งจากกาแฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นรเทพ พิกุลทอง

  • วิไลวรรณ กังแฮ

  • อาทิตยา ศรีประจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาสารเร่งรากจากกาแฟที่มีผลกระตุ้นรากพืชให้งอก พบว่าสารสกัดจากเมล็ดกาแฟที่ยังไม่ได้สกัดคาเฟอีนออกมีผลกระตุ้นรากของพืชได้ดีที่สุด ในอัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้เมล็ดกาแฟ 20 กรัม ต่อน้ำปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร และใช้เวลาในการแช่ 30 นาที ที่จะสามารถช่วยกระตุ้นให้การงอกรากของพืชได้ดีกว่าสารสกัดจากเมล็ดกาแฟที่สกัดคาเฟอีนออก