โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องคาเฟอีนอาวุธใหม่กำจัดศัตรูพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรัญญา จันทโชติ

  • ศุภนิดา ศรีพุ่มบาง

  • สุรีรัตน์ ยอดแฉล้ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชกำจัดแมลง

  • แมลงศัตรูพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการใช้คาแฟอีนเพื่อกำจัดศัตรูพืช พบว่าในการกำจัดเพลี้ยแป้ง ใช้กากกาแฟ : น้ำ, กากชา : น้ำ = 30 g : 180 cc และน้ำกลั่น 180 cc นำไปฉีดพ่นเพลี้ยแป้งได้ผล 100 % และอัตราส่วนที่เหมาะสมคือ 1 : 3 และได้เพิ่มประสิทธิภาพของสารกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สะเดา 15 g : น้ำ150 cc สามารถกำจัดได้ 100 % ซึ่งเป็นการกำจัดศัตรูพืชที่ไม่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม