โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัชชา ลิมสถายุรัตน์

  • หัทยาธิติ ช่วยนุกิจ

  • อัจจิมา อำพันสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียาภัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผู้พิการสายตา

  • เครื่องนำทาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้รับความสะดวกในการเดินทางไปที่ต่าง ๆ ได้มากขึ้น ได้เดินทางเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่อยากไปโดยไม่ต้องมีผู้ช่วยเหลือซึ่งเครื่องมือนี้จะมีสัญญาณเสียงคอยเตือน เมื่อมีสิ่งกีดขวางตามทางเดิน เตือนให้ระวัง และหยุดก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น และจะเกิดความสบายใจในตัวของผู้พิการทางสายตาและญาติพี่น้อง