โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการชะลอกการสุกของกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญพร ทองเจิม

  • ภัทรัตน์ เชื้อสุวรรณ์

  • อาภรณ์ เลือดกุมภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียาภัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการชะลอการสุกของกล้วยเล็บมือนางโดยใช้สารประเภทไขมัน ได้แก่ น้ำมันปาล์มที่ใช้แล้ว วาสลีน และไขผึ้ง ซึ่งสารเหล่านี้มีคุณสมบัติเก็บกักความชื้น ผลปรากฏว่า กล้วยที่เคลือบไขผึ้งสุกช้ากว่ากล้วยที่เคลือบด้วยสารอื่น และเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับการบ่มโดยใช้ผ้าคลุมเป็นเวลา 7 วัน ผลปรากฏว่า การบ่มกล้วยมีผลต่อการสุกของกล้วยที่ไม่ได้เคลือบไขมันเท่านั้น