โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไรแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พฤกษา สาลี

  • ภานุวัฒน์ สุขเกษม

  • อาสาฬห์วดี วงสุรินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไรแดง เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไรแดง โดยการนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไรแดงมาเพาะเลี้ยงในภาชนะ โดยมีวีธีการทดลองแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยทางกายภาพ (ระดับความเค็ม, ค่า pH, อุณหภูมิ, ปริมาณออกซิเจน) ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไรแดง พบว่า ระดับน้ำที่ความเค็ม 90-99 ppt ไรแดงเจริญเติบโตได้ดีที่สุด วัดมวลเฉลี่ยได้ 19.8 กรัม สีของไรแดงเป็นสีแดง น้ำที่ pH 7-8 ไรแดงเจริญเติบโตได้ดีที่สุด วัดมวลเฉลี่ยได้ 7.6 กรัม สีของไรแดงเป็นสีแดง อุณหภูมิของน้ำโดยใช้หลอดไฟให้ความร้อน 100 วัตต์ จำนวน 1 หลอด (มีอุณหภูมิเฉลี่ย 30 – 35 ºC) ไรแดงเจริญเติบโตได้ดีที่สุด วัดมวลเฉลี่ยได้ 18.86 กรัม สีของไรแดงเป็นสีแดง ปริมาณออกซิเจน โดยใส่อากาศ 3 ช่อง ไรแดงเจริญเติบโตได้ดีที่สุด วัดมวลเฉลี่ยได้ 9.33 กรัม สีของไรแดงเป็นสีแดง ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาความเข้มของแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไรแดง ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาอัตราส่วนของปริมาตรน้ำกับมวลไรแดงที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต