โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องใบพืชสกัดบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติชัย จารย์พรมมา

  • ชนกานต์ เอี๊ยบไชย

  • ณัฐพล นภาศัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำเสียกำจัด

  • สารสกัดแทนนิน

  • ใบพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารสกัดแทนนินจากใบพืช แล้วนำไปบำบัดน้ำเน่าเสีย และสามารถทำให้น้ำที่เน่าเสียนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นเพื่อให้สามารถนำน้ำเหล่านี้กลับไปใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยการศึกษาตรวจสอบใบพืช 5 ชนิด ดังนี้ สบู่ดำ หูกวาง ฝรั่ง ขี้เหล็ก และสุพรรณิการ์ พบว่า ใบพืชสดทั้ง 5 ชนิดมีสารแทนนินเป็นองค์ประกอบ สารสกัดที่มีสารแทนนินเป็นองค์ประกอบมากที่สุด คือ สุพรรณการ์ รองลงมา คือ หูกวาง ฝรั่ง ขี้เหล็ก และสบู่ดำ ตามลำดับ แต่สารสกัดจากสุพรรณิการ์ มีความเหนียวและเข้มข้นมากทำให้ยากต่อการกรอง ดังนั้นจึงเลือกใช้ใบหูกวางในการศึกษาครั้งนี้ และได้มีการศึกษา ปริมาณตะกอนในใบหูกวางในอุณหภูมิที่ต่างกัน และในสารละลายที่ต่างกันเพื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของ ปริมาณตะกอนแทนนิน