โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระเบื้องทางเดินจากผลิตภัณฑ์โฟม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพรรณ เบญจคุณากร

  • รุจิรัตน์ เนินงาม

  • วรรณรัตน์ เขมะศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระเบื้อง

  • โฟมผลิตภัณฑ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“กระเบื้องทางเดินจากผลิตภัณฑ์โฟม” เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำโฟมและน้ำมันปาล์มที่เหลือใช้มาสร้างกระเบื้องปูทางเดิน ซึ่งแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาอัตราส่วนและเวลาที่เหมาะสมของชนิดโฟม:น้ำมันปาล์มใหม่ ในการแข็งตัวของสารละลายโฟม พบว่า โฟมบรรจุอาหาร:น้ำมันปาล์มใหม่ อัตราส่วนที่ดีที่สุดคือ 1:0.5 รองลงมาคือ 1:1,1:2 และ 1:3 ตามลำดับ และโฟมกันกระแทก:น้ำมันปาล์ม อัตราส่วนที่ดีที่สุดคือ 1:0.5 รองลงมาคือ 1:1,1:2 และ 1:3 ตามลำดับ ตอนที่ 2 ศึกษาอัตราส่วนและเวลาที่เหมาะสมของชนิดโฟม:น้ำมันปาล์มเก่า ในการแข็งตัวของสารละลายโฟม พบว่า โฟมบรรจุอาหาร:น้ำมันปาล์มเก่า อัตราส่วนที่ดีที่สุดคือ 1:0.5 รองลงมาคือ 1:1,1:2 และ 1:3 ตามลำดับ และโฟมกันกระแทก:น้ำมันปาล์มเก่า อัตราส่วนที่ดีที่สุดคือ 1:1 รองลงมาคือ 1:0.5, 1:2 และ 1:3 ตามลำดับ ตอนที่ 3 ศึกษาประสิทธิภาพของกระเบื้องปูทางเดิน พบว่ากระเบื้องปูทางเดินจากผลิตภัณฑ์โฟม ที่อัตราส่วนของชนิดโฟม:น้ำมันปาล์มที่อัตราส่วน 1:1 สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 90 กิโลกรัม ภายใน 15 นาที และการดูดซึมน้ำพบว่ากระเบื้องจากผลิตภัณฑ์โฟมทั้ง 2 ชนิด ต่ออัตราส่วนน้ำมันปาล์มใหม่และน้ำมันปาล์มเก่า ไม่สามารถดูดซึมน้ำได้