โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาโปรแกรมค้นหาคู่มหัศจรรย์บนเลขฐานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel และสร้างเกมคู่มหัศจรรย์เพื่อพัฒนาการคิดให้เป็นระบบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐณิชา สุนทร

  • พชร รื่นรวย

  • พรสวรรค์ เสือสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขาณุวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทกายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Microsoft Excel

  • การคิด

  • คณิตศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีแนวคิดมาจากความสัมพันธ์ของจำนวน “คู่มหัศจรรย์” นั้นสามารถนำมาสร้างเป็นเกมทางคณิตศาสตร์ที่ที่สามารถฝึกให้เกิดการคิดที่เป็นระบบ มีแบบแผน และเป็นเหตุเป็นผลได้ โดยการนำแนวคิดจากเกม Ken Ken และโดมิโน มาปรับใช้ ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นโปรแกรม Microsoft Excel ในการเขียนโปรแกรมค้นหาคู่มหัศจรรย์ และสร้างเกมที่ฝึกฝนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความคล่องแคล่วในการหาคิดหาคู่มหัศจรรย์ ซึ่งจะทำให้เกิดการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากการศึกษาสามารถพัฒนาโปรแกรมค้นหาคู่มหัศจรรย์โดยใช้ Microsoft Excel บนฐาน 10 และ ฐานอื่นๆ เกมคู่มหัศจรรย์สามารถนำความรู้จากเกม Ken Ken ซึ่งได้รวบรวมไว้เป็นหนังสือเกมและจัดทำเป็นเกมบนโปรแกรม Microsoft Excel อีกทั้งยังสร้างเกมคู่มหัศจรรย์โดมิโนที่ใช้ความรู้จากเกม โดมิโนซึ่งออกแบบไว้ 2 รูปแบบ คือเกมคู่มหัศจรรย์โดมิโนบนฐาน 3 และเกมคู่มหัศจรรย์โดมิโนบนฐาน 4