โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องIQ Board game

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤตพร ขุนแขวง

  • ศุภณัฐ ไววัฒนกุลชัย

  • โชติกา ปรารมภ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขาณุวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทกายภาพภาคเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีแรงบันดาลใจมาจากการที่ปัจจุบันเราได้สร้างเกมต่างๆขึ้นมามากมาย เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อสร้างความสนุก สร้างความผ่อนคลายแก่สมองและร่างกาย เราจึงต้องการที่จะสร้างเกมที่ฝึกฝนปฏิภาณไหวพริบ การวางแผน การคิดอย่างรอบคอบเป็นระบบโดยให้ชื่อเกมว่า IQ Board game ซึ่งเป็นเกมที่เกิดจากการเล่นหมากฮอสมาผสมผสานกับการเล่นเกม 180 IQ โดยเกมนี้มีวิธีการเล่นคือ เราจะต้องเกินหมากและกินเบี้ยของฝ่ายตรงข้ามเพื่อนำมาเขียนเป็นสมการ ที่มีผลลัพธ์เท่ากับคำตอบที่ได้จับไว้ในตอนเริ่มเกม ซึ่งการเล่นเกมนี้จะช่วยทำให้ผู้เล่นรูกจักการวางแผน การคิดอย่างรอบคอบ จากการวางแผนในการเดินหมากบนกระดานเพื่อกินเบี้ยของฝ่ายตรงข้าม และมีความว่องไวในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ความคล่องแคล่วในการเขียนสมการทางคณิตศาสตร์ จากการเขียนสมการให้ได้คำตอบตรงกับจำนวนที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและนำความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์