โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาสารสกัดจากต้อยติ่งและหญ้าคาต่อการชะลอการเจริญเติบโตของหญ้านวลน้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธาราภรณ์ ใจกว้าง

  • วลีรัตน์ ใจกว้าง

  • สายธาร ลิ่มสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ต้อยติ่ง สารสกัด

  • หญ้าคา สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากต้อยติ่งและหญ้าคาที่มีผลต่อการชะลอการเจริญเติบโตของหญ้านวลน้อย โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดส่วนเหนือดินและใต้ดิน ที่สกัดมาจากตัวทำละลายสองชนิด คือน้ำและเอทานอล โดยทำการหมักและนำสารสกัดที่ความเข้มข้นร้อยละ 20, 50, 70 และ 100% w/v พบว่าสารสกัดทั้งต้อยติ่งและหญ้าคาสามารถชะลอการเจริญเติบโตของหญ้านวลน้อยได้ แต่สารสกัดจากหญ้าคาให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าต้อยติ่ง โดยฤทธิ์เพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของสารสกัด สารสกัดน้ำและเอทานอลให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ สารสกัดส่วนใต้ดินของต้อยติ่ง ให้ฤทธิ์ที่ดีกว่าส่วนเหนือดิน และสารสกัดมีฤทธิ์ดีที่สุดคือ สารสกัดจากหญ้าคาทั้งส่วนเหนือดินและใต้ดิน ความเข้มข้น 100% w/v โดยสารที่ออกฤทธิ์ต่อการชะลอการเจริญเติบโตของหญ้านวลน้อยนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาต่อไป