โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne sp. โดยใช้เชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma sp. และเชื้อแบคทีเรีย Bacilus subtilis

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พลอยไพลิน มณีโชติ

  • วิมลสิริ ทาโน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เชื้อรา

  • เชื้อแบคทีเรีย

  • ไส้เดือน ควบคุม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne sp. ที่เป็นสาเหตุของโรครากปมในมะเขือเทศโดยใช้เชื่อราปฏิปักษ์ Trichoderma sp. และ เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtillis และ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne sp. ที่เป็นสาเหตุของโรครากปมในมะเขือเทศโดยใช้เชื้อราปฏิปักษ์ Trichodema sp. เชื้อแบคทีเรีย B. subtilis และเชื้อราปฏิปักษ์ Trichodema sp. ร่วมกับเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis จากการทดสอลประสิทธิภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม พบว่าการควบคุมโดยใช้เชื้อรา ปฏิปักษ์ Trichodema sp. ร่วมกับ เชื้อแบคทีเรีย B. subtilis มีประสิทธิภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne sp. ดีที่สุด คือ ไม่พบจำนวนปมที่ปรากฏบริเวณรากของต้นมะเขือเทศ รองลงมาคือการใช้เชื้อแบคทีเรีย B. subtilis เพียงอย่างเดียว และการใช้เชื้อรา Trichodema sp. ตามลำดับ นางสาววิมลสิริ ทาโน