โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องCool gel from Cucurbitaceae (เจลเย็นจากพืชตระกูลแตง)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชิดชนก รู้จำ

  • ธนพล ชมตันติ

  • มัณฑนา ศรีนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฟักเขียว

  • เจลเย็น

  • แตงโมเปลือก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับผู้ป่วย เมื่อได้รับการบาดเจ็บที่มีอาการฟกช้ำหรือต้องการบำบัดอาการบวม ลดอาการเจ็บปวด จึงมีการนำเจลเย็นมาใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านอีกชนิดหนึ่งในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาเจลเย็นให้มีประสิทธิภาพในการดูดความร้อนและลดอาการบวม จึงนำพืชไทยกลุ่ม cucurbitaceae (พืชตระกลูแตง) มาทำการสกัดเพคติน พบว่า เมื่อทำการ compound แพคตินจากเปลือกแตงโมด้วยฟักเขียวแก่ เมนทอล จึงสามารถผลิตแผ่นเจลประคบเย็นที่มีประสิทธิภาพในการดูดความร้อนได้ดี