โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเตา 3 in 1 พลังชัวมวล (3 in 1 biomass stoves)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุชจรินทร์ สนิท

  • ปริญญา วงค์สวัสดิ์

  • สุกัญญา ปรุโปร่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัทญาภรณ์ ยอดสิงห์

  • มลิวัลย์ เลาหสูต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ชีวมวล

  • พลังงาน

  • พลังงานทดแทน

  • เปลือกเมล็ดยางพารา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการผลิตเอา 3 in 1 ลังชีวมวล เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเผาไหม้ โดยใช้เปลือกเมล็ดยางพาราเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล โดยการทำเตา 3 in 1 พลังชีวมวล แล้วนำเตาแก๊สที่ได้มาทดสอบประสิทธิภาพการเผาไหม้ โดยนำเปลือกเมล็ดยางพารามาเผากับเตา 3 in 1 พลังชีวมวลเปรียบเทียบกับเตาปกติ โดยชั่งเปลือกเมล็ดยางพารามา 150 กรัม และชั่งมา 250 กรัมทดสอบการเผาไหม้และจับเวลา โดยใช้เตา 3 in 1 พลังชีวมวล เพื่อเปรียบเทียบพลังงานความร้อนและเวลาที่ใช้ในการเผาไหม้