โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเตือนภัยอเนกประสงค์ระยะไกล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชรโชค สมานพันธ์

  • สิริยากร ศรีภักดี

  • เสรีภาพ ศรีบุรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องเตือนภัยธรรมชาติ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลกมีมากมาย เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยที่เกิดจากไฟป่า เป็นต้น ซึ่งภัยธรรมชาติเหล่านี้ ก่อให้เกิดปัญหามากมายในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ถ้ามีการตือนภัยล่วงหน้าจะทำให้มนุษย์นั้นเตรียมการรับมือได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้เกิดแนวคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องเตือนอเนกประสงค์ระยะไกลขึ้นมา พบว่า เครื่องเตือนภัยอเนกประสงค์ระยะไกล ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตือนให้ประชาชนรับมือจากภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังสามารถนำไปช้ในชีวิตประจำวันได้ตามความเหมาะสม