โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการปลูกหญ้าปล้องอ้อยด้วยน้ำเสียจากการทำยางแผ่น = The growing Pennisetum purpureum (Grass for cattle) from waise water of rubber

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุสรา ทองขาว

  • วิภาวี ทรัพยาคม

  • ศุภนิดา มุ่งหมาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัทญาภรณ์ ยอดสิงคห์

  • ภัทราภา แสงงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำเสีย

  • ยางแผ่น

  • หญ้าปล้องอ้อยการปลูก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศึกษาความต้องการในการใช้หญ้าปล้องอ้อย (หญ้าสำหรับเลี้ยงโค) และการกลูกหญ้าปล้องอ้อย ด้วยน้ำเสียจากการทำยางแผ่น โดยการนำน้ำเสียจากกระบวนการทำยางแผ่นดิบไปหมักกับกากน้ำตาลและ E.M. ไว้ 1 สัปดาห์, 2 สัปดาห์ และ 3 สัปดาห์ แล้วนำไปปรับค่าความเป็นกรด-เบส ของน้ำเสียให้เป็นกลางโดยการใช้ขี้เถ้า และเติมน้ำในอัตราส่วน 1:1