โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารเคลือบเงาจากเมล็ดมะขาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรธิดา ใจหมั้น

  • พิทยารัตน์ ลุขมาตย์

  • มิลทดา มุงคอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มะขาม เมล็ด

  • สารเคลือบเงาไม้ การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาสารสกัดที่เหมาะสมในการสกัดสารสีน้ำตาลแดงที่เปลือกของเมล็ดมะขาม 2. ศึกษาลักษณะที่เหมาะสมของเมล็ดมะขามที่สามารถสกัดสารเคลือบเงาไม้ที่ดีที่สุด 3.ศึกษาสมบัติของสารสกัดจากเมล็ดมะขามที่สามารถใช้เคลือบเงาให้ได้ ผลการทดลองพบว่า 1.สารละลายเอทิลแอลกอฮอล์เป็นสารที่ใช้ตัวทำละลายเพื่อสกัดสารเคลือบเงาไม้จากเมล็ดมะขามได้ดีที่สุด และความเข้มข้นที่เหมาะสมคือ 40% สามารถสกัดสารเคลือบเงาไม้ได้ดีที่สุด 2.ลักษณะของเมล็ดมะขามคือ เมล็ดมะขามที่คั่วแล้วทุบสามารถสกัดสารสีน้ำตาลแดงที่เปลือกของเมล็ดมะขามเป็นสารเคลือบเงาไม้ได้ดีที่สุด 3.ไม้ที่ได้จากการทาสารเคลือบเงาไม้จากเมล็ดมะขามจะเข้มกว่าไม้ที่ได้จากการทาสารเคลือบเงาไม้จากเปลือกเมล็ดมะขามแล้วนำไปแช่น้ำและตากแดด