โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์จับเขียด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราภรณ์ อุ่นแอบ

  • วรเทพ เทพประชุม

  • วิภาพร ของเดิม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิ่งลดา แสนคำฟู

  • ทวี เขื่อนแก้ว

  • ปรัชญา จันทร์แก้ว

  • วรัญญู เรือนคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทองแดง ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์

  • เขียด การจับ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการเลือกขวดที่ใช้ในการจับเขียด ทำการเปรียบเทียบตำแหน่งของรูที่เจาะ ตำแหน่งของไม้ถือ ว่าแบบไหนมีประสิทธิภาพในการจับเขียดมากที่สุด และได้รูปแบบของอุปกรณ์จับเขียดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้ นำขวดน้ำพลาสติกที่ได้จากการเลือก มา 12 ขวด จากนั้น นำ 6 ขวดมาเจาะเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร ตรงตำแหน่งท้าย กลาง หัวของขวด (ส่วนที่ 1) ส่วนอีก 6 ขวดวัดจากฝาขวดลงมา 4 เซนติเมตร และ 10 เซนติเมตร ตามลำดับ แล้วตัด (ส่วนที่ 2) เมื่อเสร็จแล้ว นำส่วนที่ 2 ใส่เข้าไปในส่วนที่ 1 ใช้ปืนยิงกาวเชื่อมให้ติดกัน ทำทั้ง 6 ขวด จากนั้นทำการเจาะรูพอให้ลวดผ่านได้เพื่อมัดขวดติดกับไม้ในตำแหน่งไปทางเดียวกับขวด และตั้งฉากกับขวด มัดให้แน่น นำไปทดสอบ และบันทึกผล จากการศึกษาพบว่า อุปกรณ์จับเขียดรูปแบบที่ 5 เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ และการเลือกขวดจากน้ำพลาสติกที่ใช้ในการจับเขียด ควรเลือกขวดที่เป็นลอน ตำแหน่งของรูที่เจาะที่ทำให้อุปกรณ์จับเขียดมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ ตำแหน่งรูตรงกลาง และตำแหน่งไม้ตั้งฉากกับขวด เพราะตำแหน่งการมองเห็นมีความชัดเจนเมื่อถืออุปกรณ์ ทำให้ไม่พลาดในการจับ