โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องมือเก็บยางก้อนถ้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนินทร์ ผลพฤกษ์

  • สิรวิชญ์ น้อยแนม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยางก้อนถ้วย เครื่องมือ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บยางก้อนถ้วย เพื่อให้เป็นอุปกรณ์ที่ทุ่นแรงและประหยัดค่าใช้จ่ายมีลักษณะการใช้งานที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องมือเก็บยางก้อนถ้วย นำไปใช้งานได้จริงในการเก็บยางก้อนถ้วยในสวนยาง ใช้งานง่าย โดยเปรียบเทียบกับการเก็บแบบปกติที่ใช้มือเก็บโดยตรง ทำให้มือไม่เหม็นกลิ่นยางและหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับสารเคมีที่ใช้ในการทำให้ยางก้อนถ้วยจับกันเป็นก้อน