โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์เส้นผมดักไขมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิจาริณี ดิษฐราชา

  • ภัทรภร ยศหมึก

  • โชติกา เรืองศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เส้นผม การดักไขมัน

  • ไขมัน การกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องมหัศจรรย์เส้นผมดักไขมัน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างถังดักจับไขมันสำหรับใช้ภายในครัวเรือน และศึกษาประสิทธิภาพของเส้นผมที่ใช้ในการดักจับไขมัน โดยใช้พิมพ์ยางอลูมิเนียม ก๊อกน้ำ กระบะพลาสติก ล้อขนาดเล็ก แป็ปเหลี่ยม ตะกั่วบัดกรี กระชอน และไนล่อน เป็นวัสดุในการประดิษฐ์ถังดักไขมัน จากผลการทดลองพบว่าถังดักจับไขมันสำหรับอ่างล้างจานที่ประดิษฐ์ขึ้นมีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะใช้ดักไขมันในอ่างล้างจานในครัวเรือนได้จริง และเส้นผมมีประสิทธิภาพมากในการใช้ดักไขมัน