โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องล้างซี่ลวดรถจักรยานยนต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชานนท์ ธรรมสุนทร

  • ณัฎฐ์ กล่องการยิง

  • นนทวัฒน์ ตัณฑวณิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • จักรยานยนต์การล้าง

  • เครื่องล้างซี่ลวดสิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องล้างซี่ลวดรถจักรยานยนต์มีวัตถุประสงค์การศึกษาคือ เพื่อลดเวลาการล้างซี่ลวดรถจักรยานยนต์ เพราะการล้างซี่ลวดรถจักรยานแต่ละล้อได้ต้องใช้เวลานานเพราะการวางตัวของซี่ลวดรถจักรยานยนต์ มีการทับซ้อนกัน จึงใช้เวลามากในการทำความสะอาดซี่ลวดเสร็จ 1 คัน การศึกษาครั้งนี้เริ่มจากวางแผนและวาดแบบของชิ้นงาน ศึกษาการทำงานของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ ลงมือประดิษฐ์ชิ้นงานดำเนินการทดลองและสรุปผลการทดลอง โดยผลจากการทดลอง เครื่องล้างซี่ลวดรถจักรยานยนต์ สามารถใช้เวลาล้างซี่ลวดรถจักรยานยนต์ 1 คันจนสะอาดใช้เวลาเฉลี่ย 3.39 นาที ในขณะที่ไม่ใช้เครื่องล้างซี่ลวดรถจักรยานยนต์ล้างรถจักรยานยนต์ 1 คันจนสะอาดใช้เวลาโดยเฉลี่ย 6.65 นาที ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างล้างโดยใช้เครื่อง และไม่ใช้เครื่อง ใช้เวลาแตกต่างกัน 3.26 นาที ซึ่งการใช้เครื่องสามารถลดเวลาการล้างซี่ลวดรถจักรยานยนต์ได้