โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องปอกเปลือกมันฝรั่งอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชญานุตม์ อมรสุรศิริ

  • อภิญญา เต่สกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มันฝรั่งการปอก

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องปอกเปลือกสิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง จัดทำขึ้น เพื่อประดิษฐ์เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง เพื่อปอกเปลือกได้อย่างรวดเร็ว เพื่อปอกเปลือกในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก เนื่องจากบางครอบครัว อาจมีความชอบในการนำมันฝรั่งมาประกอบอาหาร ทำใหเการปอกเปลือกมันฝรั่งมีความยากลำบาก และใช้เวลานาน ซึ่งการประกอบอาหารนั้น ต้องใช้มันฝรั่งปริมาณมากพอสมควร พบว่าเครื่องปอกเปลือกมันฝรั่งที่มีขายในปัจจุบัน มีราคาสูงและตัวเครื่องมีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก เคลื่อนย้ายไม่สะดวก ใชเวลาในการปอกเปลือกนาน จึงได้คิดทำเครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง โดยมีวิธีการประดิษฐ์คือ นำเหล็กกลมยาว เชื่อมกับยูนิเวรอ์ซัลเมอร์เตอร์ (เลียนแบบการทำงานของสว่าน) ที่ปลายเหล็ก ติดด้วยแปรงหัวกลมมีซีก มีถังน้ำแกลลอน ไว้ใส่มันฝรั่งและน้ำ จากนั้นทดลองโดยการมันฝรั่งแบบต้มประมาณ 5-10 นาที และมันฝรั่งที่ไม่ได้ต้ม (ไม่เกิน 10 หัว) ใส่ในถังน้ำแล้วเติมน้ำลงไปให้ท่วมมันฝรั่ง และเปิดสวิทย์ให้เครื่องทำงาน ซึ่งมอร์เตอร์จะทำให้เหล็กกลมยาวที่ติดแปรงไว้ หมุนด้วยความเร็ว จนทำให้เปลือกของมันฝรั่งหลุดออก จนเหลือแต่เนื้อมันฝรั่ง แล้วทำการเปรียบเทียบกับการปอกเปลือกมันฝรั่งด้วยมีด และเครื่องที่มีขายในปัจจุบัน ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ผลที่ได้คือ ได้เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่งที่มีขนาดเหมาะสมสามารถใช้ในครัวเรือนได้จึงสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ทำความสะอาดเครื่องได้ง่าย และผลมันฝรั่งขนาดเล็ก จะมีระยะเวลาในการปอกเปลือกเร็วกว่าขนาดกลางและใหญ่ หากนำมันฝรั่งที่มีขนาดแตกต่างกัน มาปอกเปลือกด้วยกัน ก็จะใช้เวลาไม่นานมาก แต่มันฝรั่งขนาดเล็กอาจจะเสียเนื้อไปเล็กน้อย