โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องบรรจุน้ำตาลทราย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วสุมา กาลมัชฌิมา

  • อานัส บุตรโหล้ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทองแดง ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำตาลทราย การบรรจุ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและประดิษฐ์เครื่องบรรจุน้ำตาลทราย เพื่อลดระยะเวลาในการบรรจุน้ำตาลทรายใส่ถุง ทำให้ปริมาณน้ำตาลทรายเฉลี่ยแต่ละถุงมีปริมาณเท่ากัน โดยทดลองและเปรียบเทียบระยะเวลา จำนวนถุง ปริมาณน้ำตาลทรายเฉลี่ยต่อถุงที่บรรจุด้วยเครื่องบรรจุน้ำตาลทรายกับช้อนตัก ซึ่งเครื่องบรรจุน้ำตาลทรายได้ออกแบบโดยใช้มือหมุนซึ่งประกอบด้วย แผ่นพลาสติกกลมเจาะรู 8 รู จำนวน 2 ชิ้นโดยแผ่นพลาสติกกลมเจาะรูชิ้นบน จะเปิด-ปิดช่องให้น้ำตาลทรายไหลลงไปในท่อ PVC ตามปริมาณที่กำหนดไว้ ส่วนแผ่นพลาสติกกลมเจาะรูชิ้นล่าง จะเปิด-ปิดช่องให้น้ำตาลทรายไหลลงไปในถุงพลาสติกด้านล่าง