โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องผ่าก้อนยางถ้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณิชกานต์ กตัญญู

  • ธันยพร คำวาศรี

  • นัทธ์ชนัน ไทยบุญรอด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยางพารา เครื่องผ่า

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเครื่องผ่าก้อนยางถ้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบเครื่องตัดก้อนยางถ้วย ศึกษาการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมในก้อนยางถ้วย และเปรียบเทียบการตรวจสอบก้อนยางถ้วยจากคนและเครื่อง โดยอาศัยหลักการหมุนของมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนเพลา เพื่อส่งแรงไปยังเฟืองที่ต่ออยู่กับแกน ทำให้แกนหมุนภายในหมุนในทิศทางตรงกันข้ามกับแกนกลางที่ถูกติดเข้ากับมีดตัดทั้ง 5 ใบ มอเตอร์ต้นกำลังมีการหมุนสูง ทำให้แกนหมุนเร็วตามไปด้วย เมื่อใส่ก้อนยางถ้วยลงไปยังช่องป้อนยางถ้วย ยางที่ถูกตัดออกมาจะมีลักษณะเป็นแผ่น นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมได้ดีและรวดเร็วมากกว่าการใช้คนถึง 16 เท่าตัว