โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาความหลากหลายของปลาตีนบริเวณป่าชายเลนสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งทะเลอันดามัน และบริเวณป่าชายเลน ณ หมู่บ้านท่าฉาง (บ้านล่าง) ตำบนหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณฐพร ณ ระนอง

  • ภาสกร กังวาล

  • อมลณัฐ ธรรมธาดาตระกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลาตีนสายพันธุ์

  • ป่าชายเลน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อน มีหน้าที่เป็นปราการเชื่อมต่อระหว่างระบบนิเวศบนบก และระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งมีบทบาทสำคัญที่หลากหลาย ป่าชายเลนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งของชายฝั่งทะเลและนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาลทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด ป่าชายเลนนั้นเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำ ช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง ป้องกันการพังทลายของดินบริเวณชายฝั่งทะเลและช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและแหล่งศึกษาทำการวิจัย และที่สำคัญอย่างยิ่ง ป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน และที่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด รวมถึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำอย่างปลาตีน ความหลากหลายของชนิดของปลาตีนพบว่า ความหลากหลายของชนิดปลาตีนที่อาศัยอยู่มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของป่าชายเลนแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้พบปลาตีนชนิดต่างๆในบริเวณพื้นที่ศึกษาคล้ายคลึงกัน ปลาตีนที่พบปริเวณป่าชายเลนสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นปลาสกุล Periophthalmus และ Boleophthalmus มีทั้งหมด 5 ชนิด ซึ่งบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ มีพืชพันธุ์ไม้มากมายกระจายตัวอยู่โดยรอบ และปลาตีนที่พบอยู่บริเวณป่าชายเลน ณ หมู่บ้านท่าฉาง (บ้านล่าง) ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เป็นปลาตีนสกุล Periophthalmus และ Boleophthalmus เช่นเดียวกัน มีทั้งหมด 3 ชนิด ซึ่งบริเวณนี้ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ มีการกระจายตัวของพืช คุณภาพของแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ศึกษามีความสำคัญต่อการอาศัยอยู่ของปลาตีนเช่นเดียวกัน