โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไบโอโฟมจากโคโพลิเมอร์มิวซิเลจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กชวรรณ ชื่นวิเศษ

  • ณัฐณิชา พัฒนสิงห์

  • ศศิกานต์ บุญกำเนิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลาสติก การผลิต

  • โคโพลิเมอร์มิวซิเลจ

  • โฟม การผลิต

  • ไบโอโฟม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการใช้พลาสติก และโฟมบรรจุอาหารเป็นปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกและปัญหาสุขภาพ โดยมีการนำแป้งมันสำปะหลัง และอ้อยมาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกหรือโฟม แต่ยังมีราคาต้นทุนสูง จึงได้นำมิวซิเลจจากเมล็ดแมงรักที่มีรา ให้เนื้อมิวซิเลจสูง มีลักษณะเหนียวเกาะติด แล้วทำการปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณสมบัติที่ดูซับน้ำน้อยลง เปราะบางน้อยลง โดยใช้โพลิเมอร์จากแป้งมาเป็นส่วนร่วม และทำการพัฒนาเป็นโฟมที่มีคุณสมบัติตามต้องการ โดยได้ทำการสกัดเมือกจากเมล็ดด้วยน้ำ แล้วทำการตกตะกอนมิวซิเลจด้วยเมทานอล 95% หลังจากนั้น ดัดแปลงโครงสร้างของมิวซิเลจด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วเพิ่มคุณภาพในด้านการยึดติดเป็นแผ่นไม้ด้วยแป้งถั่วเขียวจะทำให้ได้แผ่นฟิล์มที่มีความยืดหยุ่น แต่ยังซึมน้ำได้จึงได้ทำการปรับปรุงคุณภาพด้วยการใช้ผงถ่านกัมมันต์จะทำให้ต้านการซึมน้ำมากขึ้น และเพิ่มความเป็นมวลเบาโดยใช้ขุยมะพร้าวและกาบกล้วยในส่วน 1:1 จะทำให้ได้โฟมแล้วเคลือบด้วยมิวซิเลจคอมพาวด์ที่มีมิวซิเลจ 10 กรัม + แป้งถั่วเขียว 5 กรัม + แคลเซี่ยมคาร์บอเนต 1 กรัม + ผงถ่าน 0.1 กรัม + กลีเซอรีน 0.05 กรัม จะได้ไบโอโฟมที่มีคุณภาพในการต้านการดูดซับน้ำ มวลเบา ย่อยสลายได้ในเวลา 60 วัน และนอกจากนั้นภายในภาชนะนี้ได้บรรจุเมล็ดผักเอาไว้เมื่อใช้แล้วนำไปปลูกได้เลย