โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของฟางข้าวต่อการเจริญเติบโตของปลาจิตรดา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักษฤกษ์ เอี่ยมสะอาด

  • พีรวิชญ์ แสงศรี

  • วีรภัทร พรสิวะกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลาจิตรลดา การเจริญเติบโต

  • ฟางข้าว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการเลี้ยงปลาจิตรลดา เนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงปลาอย่างแออัดทำให้ปลากินอาหารน้อย อาหารจึงเหลือมากขึ้นและทำให้น้ำเน่าเสีย เป็นสาเหตุให้ปลาเป็นโรคตามมา เกษตรกรจึงต้องใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีเพื่อให้ปลารอดชีวิตสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกัน จากการสังเกตในสภาพการณ์ตามธรรมชาติ พบว่าปลาที่อยู่ในนาข้าวมีการเจริญเติบโตได้ดี มีอัตราการรอดชีวิตสูง น้ำไม่เน่าเสีย ละยังไม่ต้องให้อาหารปลา และด้วยเหตุนี้ทางผู้ศึกษาจึงได้ทดลองนำฟางข้าวรูปแบบต่างๆมาเป็นอาหารปลาโดยแยกใบข้าวและต้นข้าวออกจากกัน และให้ฟางข้าวในอัตราส่วนต่างกัน จากการทดลองพบว่า การให้ฟางข้าวนุ่มเป็นอาหารจะช่วยให้ปลาเจริญเติบโตได้ดี น้ำไม่เน่าเสียส่วนของใบข้าวเป็นส่วนที่เหมาะสมที่สุดในการเลี้ยงปลาจิตรลดา นอกจากนี้พบว่า การให้ฟางข้าวสลับกับอาหารเม็ดจะทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ดี เนื่องจากในฟางข้าวมีเทนนินสูง ซึ่งมีผลทำให้ค่า DO ของน้ำ และค่า pH ของน้ำสูงกว่าเลี้ยงด้วยอาหารเม็ด ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้อัตราการการรอดชีวิตของปลาสูง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าฟางข้าวเหมาะสมที่จะเป็นอาหารของปลาจิตรลดา