โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไบโอแอกทีพพลาสติกจากโคโพลิเมอร์มิวซิเลจดัดแปลงโครงสร้าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐณิชา พัฒนสิงห์

  • ศศิกานต์ บุญกำเนิด

  • อัครณัฏฐ์ บัณยรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เมล็ดพันธุ์ การสกัด

  • โคโพลิเมอร์มิวซิเลจ

  • ไบโอแอกทีพ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไบโอแอกทีพพลาสติกจากโคโพลิเมอร์มิวซิเลจดัดแปลงโครงสร้างจัดทำขึ้นเพื่อยืดอายุผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาต้นทุนต่ำ โดยการสกัดสารมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักที่มีราคาต่ำ และให้ปริมาณมิวซิเลจสูง แล้วทำการดัดแปลงโครงสร้างด้วยด่างและแอลกอฮอล์เพื่อเพิ่มคุณภาพด้านความเหนียวทนทานต่อแรงดึง และนำมาพัฒนาให้เกิดเป็นแผ่นฟิล์มด้วยสารพลาสติกไซเซอร์ กลีเซอรีน และแป้งถั่วเขียว ยับยั้งการเกิดเชื้อราและแบคทีเรียด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุด ดัดแปลง ให้มีคุณสมบัติในการดัดแปลงความหนาแน่นของก๊าซ ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซเอธิลีน ระบายความร้อนได้ดี เพิ่มความสามารถในด้านความยืดหยุ่นด้วยคาร์บอนนาโททิวป์ และ TiO_2 พบว่าจะได้แผ่นไบโอพลาสติก ที่มีคุณสมบัติเป็นแอกทีพพลาสติกสามารถชะลอการหายใจ การคายน้ำ ดูดกลิ่นเอธิลีน ยับยั้งจุลินทรีย์ได้ จะสามารถถนอมผลผลิตได้นาน โดยดัดแปลงสภาพอากาศภายในในก๊าซ ที่เหมาะสมสามารถถนอมอาหารอยู่ได้นาน มีราคาต้นทุนต่ำมีสมบัติเชิงกล เชิงเคมี และเชิงชีวภาพที่เหมาะสม