โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพกระถางดินจากเปลือกกุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นลินี คงศักดิ์

  • วรรณิดา จิตหงษ์ทอง

  • อาชิตยา แซ่โก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระถางดิน

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เปลือกกุ้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำเห็นความสำคัยของผลผลิตจากธรรมชาติที่สามารถให้สารอาหารแก่พืชและย่อยสลายได้ จึงสนใจศึกษาประสิทธิภาพกระถางดินจากเปลือกกุ้ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราส่วนระหว่างเปลือกกุ้งบดต่อดินเหนียว เปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระถางที่ได้จากอัตราส่วนระหว่างเปลือกกุ้งบดต่อดินเหนียวที่แตกต่างกัน ในด้านการรับน้ำหนัก และการอุ้มน้ำ ศึกษาอัตราส่วนของเปลือกกุ้งบดต่อดินเหนียวต่อกาแฟ อัตราส่วนของเปลือกกุ้งบดต่อดินเหนียวต่อกากชา ที่มีผลต่อกลิ่นของกระถางและเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้งที่ปลูกในกระถางดินจากเปลือกกุ้งแบบไม่ผสมกากกาแฟ-กากชา แบบผสมกากกาแฟ และแบบผสมกากชา