โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องประสิทธิภาพของกระเบื้องจากเศษเซรามิคและดินขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนวัฒน์ อักษร

  • วัชรวิทย์ กำแพงทิพย์

  • ศุภภกฤต ศรีสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระเบื้อง

  • ดินขาว

  • เซรามิค

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัตราส่วนความลงตัวระหว่างเศษเซรามิก กับ ดินขาว ในการผลิตกระเบื้อง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกระเบื้องในแต่ละอัตราส่วนของเศษเซรามิก กับดินขาว การทดลองมีอยู่ 2ตอนคือ ตอนที่1 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเศษเซรามิก พบว่ามีองค์ประกอบที่สำคัญคือ Al2O3 SiO2 CaO MgO ซึ่งมีความเหมือนและคล้ายกับดินขาว เราจึงสามารถนำเศษเซรามิกมาเป็นส่วนผสมของกระเบื้องได้ โดยผสมกับดินขาวในอัตราส่วนต่างๆ ตอนที่2 การทดลองศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเซรามิกที่มีส่วนผสมของเศษเซรามิกกับกระเบื้องทั่วไป โดยการทดลองทำกระเบื้องที่มีอัตราส่วนของเศษเซรามิก 4 อัตราส่วน คือ กระเบื้องที่ส่วนผสมของเศษเซรามิดต่อดินขาว อัตราส่วนที่1 คือ 10:90 อัตราส่วนที่2 คือ 20:80 อัตราส่วนที่3 คือ 30:70 และอัตราส่วนที่4 คือ 40:60 โดยจะนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในด้านต่างๆดังนี้ การดูดซับน้ำ การหดตัว ระยะทนไฟ น้ำหนัก และความแข็งแกร่งของกระเบื้องการทดลองจะพบว่ากระเบื้อง แต่ละอัตราส่วนมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันและมีคุณสมบัติที่ดีเมื่อเทียบกับกระเบื้องทั่วไป เช่น กระเบื้องที่มีส่วนผสมของเศษเซรามิก ที่มีการหดตัวน้อยที่สุด คืออัตราส่วนที่4 กระเบื้องที่มีเศษเซรามิกต่อดินขาว 40 :60 กระเบื้องที่มีความแข็งแกร่งของกระเบื้องมากที่สุดมากที่สุดคือ อัตราส่วนที่4 กระเบื้องที่มีเศษเซรามิกต่อดินขาว 40:60 กระเบื้องที่มีส่วนผสมของเศษเซรามิกที่มีการดูดซึมน้ำน้อยที่สุดคือ อัตราส่วนที่4 กระเบื้องที่มีเศษเซรามิกต่อดินขาว 40:60 กระเบื้องที่มีน้ำหนักเบาที่สุดคือ กระเบื้องที่มีส่วนผสมของเศษเซรามิกในอัตราส่วนที่1 กระเบื้องที่มีเศษเซรามิกต่อดินขาว 10:90 ซึ่งสิ่งที่กล่าวมา คือ เปอร์เซ็นต์การหดตัวน้อย เปอร์เซ็นต์ค่าความแข็งแกร่ง เปอร์เซ็นต์การดูดซับน้ำน้อย เปอร์เซ็นต์การลดของน้ำหนัก ถือว่าเป็นประสิทธิภาพที่ดีของกระเบื้อง โดยอ้างอิงจากมาตรฐาน มอก. ฉบับที่ 37-2529 จึงกล่าวได้ว่ากระเบื้องที่มีส่วนผสมของเศษเซรามิกในแต่ละอัตราส่วนมีข้อดีต่างกัน จากการทดลองพบว่าสูตรเนื้อดินสโตนแวร์เผาที่อุณหภูมิ 1,200 ºC ที่ดีคือ อัตราส่วนที่4 ของเศษเซรามิก คือกระเบื้องที่มีส่วนผสมของเศษเซรามิกต่อดินขาว 40:60