โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรังไข่มดแดงเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คิรายุทธ อุทยาน

  • ดาวสวรรค์ พันธจักร์

  • พิมวรัตน์ พงษ์โสภณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มดแดงรัง

  • รังสิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาหาอาหารที่มดแดงชอบและเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตของรังไข่มดแดงจากขวดพลาสติกกับไข่มดแดงจากธรรมชาติ โดยมีการทดลอง 3 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบหาชนิดของอาหารที่มดแดงชอบมากที่สุด ตอนที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบสีของขวดพลาสติกที่เหมาะสมในการสร้างรังไข่มดแดงเทียม ตอนที่ 3 ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรังไข่มดแดงเทียมในการวางไข่ของมดแดง ผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพของรังไข่มดแดงเทียมให้ผลผลิตไข่มดแดงไม่แตกต่างกัน มีลักษณะใกล้เคียงกับธรรมชาติ และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเก็บรังไข่แดง