โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพืชสมุนไพรกำจัดด้วงงวงจิ๋วในดอกสะละ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรณ์กนก บุญมี

  • กัญญ์วรา พรหมรัตน์

  • ชนิสรา ปุญนุวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ด้วงงวงจิ๋วกำจัด

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อหาชนิดของพืชสมุนไพรที่สามารถกำจัดด้วงงวงจิ๋วได้ดีที่สุด โดยพืชสมุนไพรที่นำมาศึกษาได้แก่ ขิง พริกขี้หนูสด กระเทียม ขมิ้น พริกไทย ดาวเรือง และใบแก้ว จากการทดลองพบว่า พืชสมุนไพรที่สามารถกำจัดด้วงงวงจิ๋วได้ใกล้เคียงกันมี 3 ชนิด คือ ขิง พริกขี้หนูสด และกระเทียม โดยวัดจากจำนวนด้วงที่ตายในเวลา 5 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับตัวควบคุมคือ น้ำสะอาดและลอร์สแบน พบว่า พริกขี้หนูสดสามารถกำจัดด้วงงวงจิ๋วได้ดีที่สุด น้ำไม่สามารถกำจัดด้วงได้ แต่ ลอร์สแบนสามารถกำจัดด้วยได้ดีกว่าพริกขี้หนูแต่มีอันตรายมากกว่า จึงได้มีการศึกษาผลกระทบของน้ำสกัดจากพืชสมุนไพรต่อดอกสะละ พบว่า พริกขี้หนูสดสามารถกำจัดด้วยได้ดีที่สุด ทำให้ดอกสะละเฉาตาย รองลงมาคือ กระเทียม จากนั้นนำกระเทียมพันธุ์ต่าง ๆ มาทดลองกำจัดด้วง ได้แก่กระเทียมพันธุ์กระเทียมไทย และกระเทียมปิงปอง พบว่า กระเทียมไทยสามารถกำจัดด้วงงวงจิ๋วได้ดีสที่สุดในอัตราส่วน 3 : 1 และกระเทียมไทยเป็นพืชสมุนไพรที่ไม่มีผลต่อดอกสะละ